<< back

JMÉNEM LIDU CELÉHO SVÌTA

Èíslo faxu: +31 705 158 555

Pro:

Hlavní prokurátor
Senátor Luis Moreno-Ocampo
Mezinárodní trestní soud
Maanweg, 174
2516 AB Den Haag
Nizozemsko

Tímto vyjadøuji svou podporu:

Žalobì ve vìci genocidy a ostatních zloèinù proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým „obchodem s nemocemi“ a nedávnou válkou proti Iráku.

Tuto žalobu pøedložil dne 15. èervna 2003 Mezinárodnímu trestnímu soudu Matthias Rath, MD, a ostatní ve jménu lidu celého svìta.

Vzhledem k povaze a závažnosti obvinìní vznesených touto žalobou naléhavì vyzývám trestní soud, aby neprodlenì zahájil šetøení, a tak umožnil, aby obžalovaní mohli být bez prodlení vydáni spravedlnosti.


Podpis


Jméno


Adresa


Datum

<< back