Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

INTERNATIONELLA BROTTSDOMSTOLENS JURISDIKTION ÖVER DE ANKLAGADE

De anklagade har medvetet begått de brott som tidigare beskrivits, i full vetskap om vilka konsekvenser detta skulle få.

De brott som beskrivits häri har begåtts mot mänskligheten. ICC i Haag är den domstol som enligt internationell lag skall åta sig fall av denna brådskande natur.

ICC etablerades efter andra världskriget och Nürnbergprocessen just i syfte att förhindra en ny tragedi av samma omfattning, exempelvis ett världskrig.

1. De anklagades ansvarsskyldighet

Internationella brottsdomstolen kan både utdöma och verkställa straff i de fall de anklagade befinns vara skyldiga.

ICC:s regler omfattar alla utan hänsyn till personer i officiell ställning. Dessa regler understryker att en person som utövar en officiell funktion i egenskap av stats- eller regeringschef, regerings- eller parlamentsledamot, folkvald representant eller regeringstjänsteman inte åtnjuter någon som helst immunitet mot åtal. Ej heller kan sådan ställning påverka det straff som kan komma att utmätas (artikel 27, paragraf 1).

Inte heller immunitet eller speciella processregler som åtnjuts av vissa personer i offentlig ställning, oavsett om denna särbehandling ges under nationell eller internationell lag, kan påverka domstolens jurisdiktion över sådan person (artikel 27, paragraf 2 ).

2. Åsidosättande av kriminellt ansvar

Ingen av de anklagade kan åberopa några av de grunder som specificeras under artikel 31 gällande åsidosättande av kriminellt ansvar.

De anklagade ägde full kännedom om sina kriminella handlingar. Eventuella åberopanden om motsatsen äger ej laga kraft.

Eventuella försök av de anklagande att i efterhand rättfärdiga sina kriminella handlingar genom att skapa "åsiktskoalitioner" med andra nationer, äger inte heller laga kraft.

3. Makt att bestraffa medlemmar av USA:s regering och amerikanska medborgare

Anklagade som åtnjuter amerikanskt medborgarskap kan inte åberopa immunitet mot åtal i Internationella brottsdomstolen genom att påpeka att USA i motsats till 90 andra länder (nästan hälften av FN:s medlemsländer) inte har undertecknat Romfördraget.
De anklagade har under en längre tid planerat att undandra sig Internationella brottsdomstolens makt att utdöma straff. De anklagade undkommer dock inte Internationella brottsdomstolens jurisdiktion, eftersom de brott som ICC har att ta hänsyn till är straffbara enligt domstolens egna bestämmelser.

Det har ingen betydelse om den anklagade är en medborgare i en speciell medlemsstat, eftersom Internationella brottsdomstolens jurisdiktion omfattar fysiska personer, inte stater, och når sina domstolsutslag genom beaktande av individuellt ansvar (artikel 25, paragraf 1 och 2).

ICC:s regler säger att eventuella försök av USA:s administration att tvinga mindre länder att ingå bilaterala "immunitetspakter" inte äger laga kraft.
FN:s säkerhetsråd har dessutom beslutat att USA:s regering, och därför också majoriteten av de anklagade, inte på egen hand bör, eller kan, avgöra om Internationella brottsdomstolen kan vidta åtgärder mot dem eller ej.

Detta beslut togs på goda grunder. Vad skulle ha hänt om de huvudanklagade i Nürnbergprocessen hade fått välja om de skulle stå till svars för sina handlingar eller ej i denna typ av tribunal?
Som visat omfattas de anklagade av Internationella brottsdomstolens jurisdiktion, oavsett om de är USA-medborgare eller ej.

SLUTPLÄDERING