Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

BEVISFÖRING AVSEENDE BEGÅNGNA BROTT

Även bevisföringen rörande de anklagelser som framförts i denna klagan härrör sig från två brottstyper:

  • Bevisföring avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten som begåtts i samband med läkemedelsföretagens hälsokommersialism.
  • Bevisföring avseende krigsförbrytelser och anfallskrig samt andra brott mot mänskligheten som begåtts i samband med det nyligen avslutade Irak-kriget och den internationella eskaleringen mot ett nytt världskrig.

1. BEVISFÖRING AVSEENDE FOLKMORD OCH ANDRA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM BEGÅTTS I SAMBAND MED LÄKEMEDELSFÖRETAGENS HÄLSOKOMMERSIALISM.

Specifik bevisföring presenteras härmed som visar att de anklagade är skyldiga till att medvetet ha bibehållit och ökat förekomsten av sjukdomar, till att medvetet ha skapat nya sjukdomar, samt att ha utsträckt bruk av läkemedel som tidigare enbart var registrerad för en sjukdom till så många nya sjukdomar som möjligt.

För att uppnå dessa mål har de anklagade strategiskt utformat, iscensatt, kontrollerat och organiserat ett bedrägeri i global skala vars omfattning saknar motstycke i historien.

1.1. Den medvetna sjukdomsexpansionen

Följande specifika bevisföring visar att de anklagade bibehåller och ökar förekomsten av våra vanligaste sjukdomar trots att dessa skulle ha kunnat förhindras och i stort sett eliminerats med miljontals räddade liv som följd.

1.1.1. Koronakärlsjukdomar

Huvudorsaken till hjärtkärlsjukdomar och hjärtinfarkter är en strukturell försvagning av artärväggarna, vilket i sin tur beror på långvarig brist på vitaminer och andra viktiga näringsämnen (påminner starkt om skörbjugg).

Men läkemedelsbaserade strategier för förhindrande och behandling av kardiovaskulära sjukdomar ignorerar medvetet denna orsak och fokuserar i stället på behandling av symptom, till exempel en minskning av kolesterolhalten i blodet.

Dessa läkemedel förmår inte bara att bota den sjukdom de är avsedda för - deras biverkningar skapar även nya sjukdomar. Den globala dödssiffran för kardiovaskulära sjukdomar som ett resultat av de anklagades kriminella handlingar överstiger årligen 12 miljoner människor.

1.1.2. Högt blodtryck

Huvudorsaken till högt blodtryck är ökad spänning i artärväggen, vilket i sin tur beror på brist på viktiga näringsämnen i artärens mjuka muskelceller. Detta leder till en minskning av artärens diameter och till ökat blodtryck. Flera kliniska studier visar fördelarna med icke-patentbara mikronäringsämnen, speciellt aminosyrorna arginin och magnesium. Genom att korrigera den fundamentala bristen i miljontals celler i artärväggarna, lyckas dessa ämnen relaxera blodkärlsväggarna, öka blodkärlens diameter och bidra till en normalisering av blodtrycket.

De läkemedel som är avsedda för behandling av högt blodtryck fokuseras medvetet på en behandling av symptomen. Betablockerare minskar exempelvis hjärtfrekvensen, och urindrivande medel reducerar blodmängden. Dessa läkemedel är inte tänkta att angripa blodkärlväggarnas "spasmer", huvudorsaken till förekomst av högt blodtryck. Samtidigt som sjukdomars verkliga orsaker inte angrips visar dessa läkemedel på lång sikt dessutom upp farliga biverkningar som potentiellt kan skapa flera nya sjukdomar - och expandera läkemedelsmarknaden.

Hundratals miljoner människor som lider av högt blodtryck världen över förblir obotade som ett direkt resultat av de anklagades handlingar, och dödssiffran stiger dagligen.

1.1.3. Hjärtsvikt

Huvudorsaken till hjärtsvikt är en brist på cellulära biokatalysatorer, vissa vitaminer, mineraler, carnitin, coenzym Q10 och andra bioenergibärare i miljontals hjärtmuskelceller. Detta resulterar i försämrad hjärtpumpning och ackumulering av vatten i kroppen.

Men läkemedelsbaserade strategier för behandling av hjärtsvikt ignorerar medvetet denna orsak och fokuserar i stället på behandling av symptom. Urindrivande medel som marknadsförs för behandling av hjärtsvikt stöter inte bara bort det vatten som ackumuleras i kroppen utan även vitaminer, mineraler och andra vattenlösliga bioenergibärare. De läkemedel som är avsedda för behandling av hjärtsvikt förvärrar med andra ord patientens tillstånd och är orsaken till den låga livslängd som förväntas av hjärtsviktpatienter som äter denna typ av medicin.

Dessa läkemedel undviker inte bara att bota den sjukdom de är avsedda för - de "spolar" även bort viktiga näringsämnen ur kroppen och förvärrar således sjukdomens verkliga orsak. Över 100 miljoner hjärtsviktpatienter förblir obotade och dör så småningom i förtid som ett direkt resultat av de anklagades handlingar.

1.1.4. Hjärtflimmer

Huvudorsaken till förekomst av hjärtflimmer är brist på mikronäringsämnen, vitaminer, mineraler och olika typer av bioenergibärare i miljontals hjärtmuskelceller. Detta leder till nedsatt förmåga för kroppen att skapa eller leda de elektriska impulser som krävs för normalt hjärtslag. I en undersökning som involverade blindtabletter fastställdes nyligen otvetydigt att terapeutiskt bruk av mikronäringsämnen är ett effektivt, säkert och billigt sätt att komma tillrätta med de problem som ligger bakom förekomst av hjärtflimmer.

Men läkemedelsbaserade strategier för behandling av hjärtflimmer ignorerar medvetet denna orsak och fokuserar i stället på behandling av symptom. Läkemedel som är avsedda för behandling av arytmi förvärrar genomgående detta tillstånd och orsakar dessutom hjärtstillestånd och för tidig död.

För ett decennium sedan dokumenterade författaren Thomas Moore i sin bok “Deadly Medicine” att en ny klass läkemedel avsedda för behandling av arytmi hade skördat fler dödsoffer i USA än vad Vietnamkriget gjorde. Hundratals miljoner människor som lider av hjärtflimmer världen över förblir obotade som ett direkt resultat av de anklagades handlingar, och dödssiffran stiger dagligen.

1.1.5. Cancer

Cancer har tills helt nyligen betraktats som en sjukdom med dödlig utgång, men genombrott på det naturliga hälsoområdet och inom cellmedicin har drastiskt förändrat situationen. Även för denna sjukdom står det klart att de anklagade har ignorerat medicinsk forskning av icke-patentbara terapier till förmån för ineffektiva läkemedel som förlänger cancerepidemin och garanterar att läkemedelföretagens mest vinstgivande marknad förblir intakt. Eftersom de anklagades brott i samband med cancer är så omfattande, kommer vi att ge en mer detaljerad bild av dessa.

Det är ett vetenskapligt faktum att all cancer sprids via samma mekanism: bruk av kollagennedbrytande enzymer (collagenas, metalloproteinas). Terapeutiskt bruk av den naturliga aminosyran lysin – speciellt tillsammans med andra icke-patentbara mikronäringsämnen - kan blockera dessa enzymer och därmed förhindra spridningen av cancerceller. Alla typer av cancer som hittills studerats är mottagliga för denna terapeutiska behandling. Detta inkluderar bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, hudcancer, fibroblastoma, och ledcancer.

Den enda anledningen till att detta medicinska genombrott inte har följts upp genom ytterligare forskning och resulterat i ny behandling av cancerpatienter världen över, är att dessa ämnen inte kan patenteras och således ger en mycket låg avkastning. Vad som är ännu viktigare är att en effektiv behandling av vilken sjukdom som helst leder till denna sjukdoms utrotning, vilket hotar den miljardrullande läkemedelsbranschens fortsatta existens.

Läkemedelsmarknaden för cancerpatienter har varit speciellt utsatt för detta bedrägeri. Under förevändningen "kemoterapi" pumpas patienter fulla med giftiga substanser, till exempel derivat från senapsgas. Man tar medvetet ingen hänsyn till att dessa giftiga medel även dödar miljontals friska celler i människokroppen.

Med vetskap om detta koncentrerade sig de anklagade på följande strategi: För det första skulle cancer fortsätta att vara en global epidemi som utgjorde grunden för en miljardrullande marknad för denna sjukdom. För det andra skulle det systematiska bruket av giftiga medel inom kemoterapi orsaka nya sjukdomar hos cancerpatienter.

Ett resultat av denna strategi är att den marknad som har skapats för behandling av dessa läkemedels farliga biverkningar (infektioner, inflammationer, blödningar, organiska sjukdomar, etc.) faktiskt är större än marknaden för de droger som används inom kemoterapi. De anklagade har med andra ord bedragit hundratals miljoner cancerpatienter i enbart ett syfte: att tjäna pengar.

1.1.6. AIDS och andra smittsamma sjukdomar

Samma typ av bedrägeri har använts för behandling av AIDS, en av de dödligaste epidemierna i mänsklighetens historia. Redan för 10 år sedan visade vetenskapliga studier att C-vitamin kan minska HIV-virusets replikation med mer än 99 %. De anklagade har känt till detta i mer än ett decennium.

De anklagade ignorerade medvetet denna säkra, billiga och icke-patentbara behandling till förmån för utvecklingen av AIDS-mediciner som kunde patenteras. Dessa hade dock omfattande biverkningar och var på grund av sitt höga pris alltför dyra för merparten av världens befolkning. Genom att genomföra denna bedrägliga strategi bär de anklagade ansvaret för de hundratals miljoner dödsfall och de liv som satts på spel i Afrika, Sydamerika, Asien och resten av världen.

På samma sätt ignorerar de anklagade det faktum att det är ett optimalt intag av vitamin B6, B12, folsyra och andra viktiga näringsämnen som spelar den viktigaste rollen för en förstärkning av immunförsvaret mot smittsamma sjukdomar. Det är ett vetenskapligt faktum att dessa för cellmetabolism så viktiga biokatalysatorer ökar produktionen av vita blodkroppar, kroppens huvudsakliga försvar mot infektioner. Genom att systematiskt undanhålla denna information, speciellt från barn och vuxna i utvecklingsländerna, riskerar läkemedelsindustrin medvetet livet på hundratals miljoner människor i de utsatta länderna. De anklagade vet att knappast någon i dessa delar av världen har råd att betala för läkemedel och att de således kommer att dö.

Ett undanhållande av denna livsviktiga information om naturliga, icke-patentbara alternativ till förebyggande och bekämpning av smittsamma sjukdomar resulterar inte bara i miljontals dödsfall utan även i flera utvecklingsländers ekonomiska ruin. Den obalans som redan existerar i världsekonomin förvärras med andra ord ytterligare. Utvecklingsländerna hamnar i en konfliktsituation de bara kan förlora.

1.1.7. Andra sjukdomar

Även andra degenerativa sjukdomar, inflammationer, smittsamma sjukdomar och andra vanliga sjukdomar fortsätter att utgöra hälsoproblem enbart på grund av att de anklagade har bestämt att det ska vara så och att en marknad har skapats för de anklagades kriminella "hälsokommersialism".

1.2. BEVISFÖRING AVSEENDE DE ANKLAGADES KRIMINELLA MARKNADSFÖRING

1.2.1 Medveten spridning av sjukdomar och skapandet av nya sjukdomar hos patienter med syfte att expandera marknaden för läkemedel

I sina försök att expandera marknaden har de anklagade medvetet tillverkat och marknadsfört följande läkemedel, trots att de känner till deras skadliga biverkningar. Genom sitt kriminella förfarande skapar de anklagade medvetet nya sjukdomar under förevändningen att de bekämpar redan existerande sjukdomar. Det faktum att dessa nya sjukdomar, som orsakas av olika läkemedels biverkningar, inte manifesteras förrän flera år framåt tjänar som en extra rökridå för denna bedrägliga verksamhet:

Kolesterolsänkande läkemedel, speciellt statin och fibrat, marknadsförs i stor skala under förevändningen att de förhindrar förekomst av kardiovaskulära sjukdomar. Dessa läkemedel är kända för att orsaka cancer i doser som rutinmässigt administreras till miljontals patienter världen över.

Kemoterapeutiska läkemedel marknadsförs som botemedel mot cancer, men i själva verket orsakar de flera allvarliga biverkningar. Den vanligaste av dessa är nya cancersvulster. Det enda skälet till att hela det kriminella förfarandet kring kemoterapibehandling har lyckats är att de anklagade har karakteriserat cancer som en dödsdom. På så sätt kan en patients överlevnad i några månader genom kemoterapi ses som en framgång.

Aspirin marknadsförs i stor skala under förevändningen att det förhindrar hjärtinfarkt och slaganfall, men långvarigt intag av detta läkemedel är känt för att orsaka en minskning av kollagen och därför en gradvis ökad risk för en ökning av hjärtattacker och slaganfall samt andra sjukdomar, exempelvis magsår och gastrointestinal blödning.

Anti-inflammerande läkemedel används för olika inflammationer, exempelvis ledgångsinflammation, samt som smärtstillande medel. Flera av dessa läkemedel förstör dock bindväv, dvs leder. Långvarigt intag förvärrar hälsoproblemen i stället för att lindra dem.

Kalciumantagonister marknadsförs i stor skala under förevändningen att de hjälper mot högt blodtryck och förhindrar hjärtinfarkter, men långvarigt intag av dessa läkemedel är känt för att orsaka fler hjärtinfarkter, slaganfall och andra sjukdomar.

Östrogen och andra hormonläkemedel marknadsförs i stor skala under förevändningen att de förhindrar benskörhet och hjärtfel, men långvarigt intag av dessa läkemedel är känt för att orsaka cancer hos mer än 30 % av kvinnor, främst hormonberoende cancertyper som bröst- och livmodercancer.

Lugnande medel och antidepressiva medel. En annan strategi de anklagade använder för att systematiskt expandera sin marknad är att medvetet skapa beroenden som leder till ökad försäljning av läkemedel. Flera lugnande medel och antidepressiva medel, inklusive valium, är kända för att orsaka beroende och efterföljande missbruk. De anklagade prisar dessa läkemedel i sin offentliga marknadsföring i syfte att öka sin globala försäljning.

Andra läkemedel. Eftersom patent är en förutsättning för läkemedelsföretagens investeringsbaserade verksamhet, måste de flesta läkemedel innehålla syntetiska molekyler, dvs. förgifta människokroppen. Nästan alla läkemedel omfattas av denna kriminella princip: lindra symptomen på kort sikt och gradvis utveckla nya sjukdomar för att öppna nya marknader.

1.3. Expansion av läkemedelsmarknaden med hjälp av nya sjukdomar

De anklagade har medvetet expanderat den existerande läkemedelsmarknaden genom att skapa nya sjukdomar, för vilka de rekommenderar samma läkemedel som rekommenderats för andra sjukdomar. Som bevisföring anförs följande exempel:

Huvudvärkstabletter sägs hjälpa mot hjärtfel. Aspirin var tidigare en huvudvärkstablett och ett smärtstillande medel, men nu rekommenderas och marknadsförs det i stor skala av de anklagade för långvarigt bruk, även hos friska individer, som ett medel mot hjärtfel och andra allvarliga hälsotillstånd.

Antibiotika sägs hjälpa mot hjärtkärlsjukdomar. De anklagade har uppdiktat och spridit den så kallade "bakterieteorin" om hjärtinfarkter över hela världen i syfte att expandera den globala marknaden för sin antibiotika. Utan några bevis för att klamydia eller andra bakterier har orsakat åderförkalkning eller hjärtinfarkter, har de anklagade felaktigt rekommenderat ett allmänt bruk av antibiotika, även för friska individer, under förevändningen att denna medicin förhindrade hjärtinfarkter.

Detta är enbart några få exempel på de strategier de anklagade har använt sig av för att systematiskt sprida bruket av deras läkemedel till andra sjukdomar. Denna typ av marknadsföring utgör normen och är inte ett undantag. Dokumentationen av de brott som begåtts i detta sammanhang bör ytterligare kompletteras under vidare undersökningar.

1.4. SYSTEMATISK INFILTRERING AV OLIKA SAMHÄLLSSEKTORER MED AVSIKT ATT BEGÅ BESKRIVNA BROTT.

De anklagade har systematiskt och medvetet infiltrerat sjukvårdssektorn i de flesta länderna i världen i syfte att skapa ett beroende, inte minst ekonomiskt, som gynnar "hälsokommersialismen", samt att begå andra brott. Huvudsyftet med medicinsk forskning är inte i detta fall att hitta den säkraste, billigaste och mest effektiva behandlingen av en sjukdom, utan att identifiera den största läkemedelsmarknaden och maximera läkemedelstillverkarens vinst i denna marknad. En del av de anklagades strategi att uppnå detta mål har utgjorts av en systematisk avveckling av information om effektiva, icke-patentbara terapier från medicinska skolors utbildningsprogram. Dessa skolor utexaminerar flera generationer läkare som har mycket liten eller ingen kännedom om dessa terapiers livsviktiga hälsofördelar. Även terapeutisk utbildning på medicinska skolor har fått ge plats åt ett nytt ämne kallad farmakologi.. I flera generationer har således läkare praktiskt taget utexaminerats som utbildade säljrepresentanter för läkemedelsföretagen och deras "hälsokommersialism". Patenterade läkemedel har i bedrägligt syfte förklarats vara "vetenskapliga", samtidigt som naturliga, icke-patentbara terapier har utmålats som "ovetenskapliga".

På samma sätt har de anklagade medvetet och systematiskt även infiltrerat världens massmedier, där man har skapat flera beroendemönster, inte minst ekonomiska, spridit falsk och vilseledande information i syfte att mörklägga sina egna skumma förehavanden, gynnat sin egen "hälsokommersialism" samt begått andra brott.

De anklagade har medvetet och systematiskt utnyttjat det juridiska och politiska systemet i de flesta länder för att kunna driva igenom lagar och förordningar samt driva fram andra medel med vilka försäljningen av ineffektiva, hälsofarliga men samtidigt lukrativa läkemedel kan främjas. De anklagade har använt sitt politiska inflytande i syfte att driva igenom lagstiftning som ger dem möjlighet att avkräva människor flera miljarder kronor i form av "sjukförsäkring" samt andra allmänna och privata sjukfonder. I sina försök att driva igenom sin kriminella "hälsokommersialism" har de tagit emot pengar från individer, företag och regeringar världen runt i utbyte mot ineffektiva och skadliga läkemedel. De anklagade maximerar således läkemedelsindustrins vinster samtidigt som de orsakar en för tidig död eller ett outsägligt lidande för miljontals människor.

De anklagade har medvetet och systematiskt infiltrerat och utnyttjat Europaparlamentet och andra regionala och internationella organ, inklusive FN, Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), samt andra nationella och internationella politiska organ i syfte att kunna begå brott mot mänskligheten.

1.5. BROTT I SAMBAND MED ETT SYSTEMATISKT MOTARBETANDE AV EFFEKTIV , ICKE-PATENTBAR HÄLSOVÅRD

De anklagade har strävat efter att skydda sin bedrägliga hälsokommersialism genom att på strategisk väg förhindra att världens folk får tillgång till naturliga, icke-patentbara terapier. Denna strategi består av flera strategiska delmål:

1. Undanhållande av livsviktig information om naturliga, icke-patentbara terapier. De anklagade har medvetet och systematiskt förhindrat att grundläggande hälsoinformation, dvs. det faktum att människokroppen inte producerar C-vitamin (askorbinsyra), från att nå miljontals människor. Som ett resultat av bristen på denna kunskap lider nästan alla människor av brist på C-vitamin och är därför mottagliga för flera kardiovaskulära sjukdomar, etc. På samma sätt har de anklagade medvetet och systematiskt förhindrat att grundläggande hälsoinformation, dvs. det faktum att människokroppen inte producerar den naturliga aminosyran lysin, från att nå miljontals människor. Som ett resultat av bristen på denna kunskap lider nästan alla människor av brist på lysin och är därför mottagliga för cancer och andra sjukdomar. De anklagade orsakar således mer onödigt lidande samtidigt som de orsakar en för tidig död eller ett outsägligt lidande för hundratals miljoner människor.

2. Allmän diskreditering av naturliga, icke-patentbara terapier. De anklagade har medvetet och systematiskt vilselett allmänheten genom att sprida falsk, missledande och uppdiktad information om icke-patentbara terapier, i syfte att skydda och utöka sin "hälsokommersialism" med patenterade läkemedel och begå andra brott. De anklagade orsakar således mer onödigt lidande samtidigt som de orsakar en för tidig död eller ett outsägligt lidande för hundratals miljoner människor.

3. Olagligförklarande av spridningen av information om naturliga, icke-patentbara terapier. De anklagade har medvetet utnyttjat sitt politiska inflytande genom att på nationell och internationell nivå försöka driva igenom lagstiftning som i praktiken olagligförklarar spridningen av information om naturliga, icke-patentbara terapier. Denna lagstiftning har även till syfte att etablera godtyckliga "övre gränser" för förekomst av naturliga och säkra terapier i ett försök att stoppa deras spridning. Genom att utnyttja sin närvaro i FN:s Codex Alimentarius-kommissionen har de anklagade även försökt att driva igenom sådana lagar för FN:s samtliga medlemmar, dvs. för hela världen.

1.5.5. Nu när alla fredliga medel att skydda läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" har misslyckats, måste de anklagade byta strategi. De har medvetet eskalerat en internationell kris, inklusive krig, i syfte att skapa en psykologisk och juridisk situation som bäddar för ett omedelbart införande av protektionistiska lagar över hela världen och en möjlighet för de anklagade att fortsätta med sin "hälsokommersialism" och de andra brott de anklagas för.

2. BEVISFÖRING AVSEENDE FOLKMORD, KRIGSFÖRBRYTELSER OCH ANDRA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM BEGÅTTS I SAMBAND MED ANFALLSKRIGET MOT IRAK.

De anklagade har medvetet eskalerat en internationell kris (inklusive anfallskrig) mot ett krig med massförstörelsevapen.

De anklagade har genomgående utnyttjat den tragedi som inträffade den 11 september för att kunna forma ett internationellt krismedvetande som kan användas som förevändning för ett anfallskrig.

Samtidigt som de anklagade utnyttjade tragedins psykologiska genomslag fullt ut blockerade de den officiella utredning som skulle undersöka de bakomliggande orsakerna till tragedin den 11 september. Det var Vita huset självt som i över ett år blockerade denna oberoende utredning.

Så trots att all information om denna tragedi inte ännu har offentliggjorts för allmänheten, har 11 september tjänat som ett svepskäl för realiserandet av den internationella krissituation vi alltjämt lever i.

De anklagade har inte framlagt något övertygande bevis om omständigheterna bakom 11 september, men använde ändå denna tragedi som fikonlöv för sin erövring av Afganistan och plundringen av detta lands naturtillgångar, enbart för egen ekonomisk vinning.
De anklagade använde sig av samma ursäkt för att invadera Irak. Genom att använda spridningen av massförstörelsevapen som svepskäl, avsåg de anklagade att driva världssamfundet mot ett anfallskrig mot Irak.

De anklagade iscensatte sin attack trots att en överväldigande majoritet i FN:s säkerhetsråd, FN:s generalförsamling och världsopinionen motsatte sig emot detta.

Det krig som planerades, iscensattes och genomfördes av de anklagade var ett krig utan stöd av något internationellt mandat och utgjorde således ett anfallskrig och ett brott mot mänskligheten. Om de anklagade inte ställs inför rätta för detta brott kommer hela det internationella regelverk som skapades efter andra världskriget i syfte att skydda mänskligheten från förintelse att rämna.

Frånvaron av ett internationellt mandat tvingade de skyldiga att hitta ett svepskäl för att kunna begå sina brott - söka efter massförstörelsevapen i Irak. Idag känner hela världen till att även detta var just ett svepskäl.

Tiotusentals irakier (soldater och civila) dödades i anfallskriget mot Irak. Ett dödande på denna nivå under ett krig som saknar internationellt mandat betyder folkmord.

Hundratusentals oskyldiga människor, däribland många barn, skadades, lemlästades eller åsamkades kroppslig eller andlig misshandel genom de anklagades kriminella handlingar.

De anklagade har dessutom medvetet och systematiskt beslagtagit Iraks oljekällor och andra naturtillgångar för att exploatera dem för egen vinning. I syfte att mörklägga sina brott försöker de anklagade få världen att tro att beslagtagandet av landets oljeresurser kommer att gagna det irakiska folket.

Genom ockupationen av Irak och beslagtagandet av dess tillgångar i ett anfallskrig, har de anklagade också gjort sig skyldiga till plundring och beslagtagande av fiendens egendom.
De anklagade har systematiskt eskalerat denna kris för att kunna begränsa medborgerliga rättigheter genom så kallad "antiterrorlagstiftning". Dessa lagar har medvetet fått vilseledande namn i USA, t.ex. "Homeland Security Act" eller "Patriot Act", så att det ska bli lättare att erhålla politiskt stöd för inskränkningen av medborgerliga rättigheter.

När de anklagade systematiskt organiserade denna eskalering skapade de medvetet en dimridå i medierna och gjorde sina första försök att införa protektionistiska lagar till läkemedelskartellens gagn. Utan huvuddelen av USA-kongressens vetskap vid denna tid tillskrevs Homeland Security Act en ny bestämmelse som innebar att läkemedelstillverkare gavs immunitet mot juridiska processer rörande ansvarsskyldighet.

Detta är blott några exempel på de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som de anklagade har gjort sig skyldiga till och de anklagades försök att med hjälp av dessa krigsförbrytelser begå ännu större brott, exempelvis cementera sin egen "hälsokommersialism".

Under den fortsatta undersökningen av dessa krigsförbrytelser måste alla till buds stående medel användas för att ställa de anklagade till svars för sina handlingar. Detta inkluderar praktiskt taget all information som finns att tillgå genom FN:s olika organ, FN:s vapeninspektörer, dokumentation om krigsförbrytelser från irakiska och internationella källor samt övriga tillgängliga källor.

Världens folk kommer att kräva att få utgöra en del av denna process och bidra med dokumentation om dessa krigsförbrytelser i syfte att accelerera den juridiska processen.

DE ANKLAGADE