Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

ÅTALSPUNKTER

Åtalspunkterna i detta klagomål härrör sig från två huvudsakliga brottstyper:

  • Brott som begåtts i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism", inklusive folkmord och andra brott mot mänskligheten.
  • Brott som begåtts i samband med 2003 års Irakkrig och den internationella eskaleringen mot ett nytt världskrig, inklusive krigsförbrytelser, anfallskrig och andra brott mot mänskligheten.

Dessa två brottstyper är direkt relaterade till varandra eftersom de syftar till att gynna och skydda en viss affärssektor och de politiker som stödjer den. De svarande anklagas för de allvarligaste brotten mot mänskligheten och kan således ställas till svars för sina handlingar i en internationell domstol.

1. BROTT SOM BEGÅTTS I SAMBAND MED LÄKEMEDELSFÖRETAGENS HÄLSOKOMMERSIALISM

1.1. Folkmord

De anklagade är skyldiga till folkmord, för vilket de kan åtalas under artikel 6 i ICC.s regelverk. Detta inkluderar, men begränsas ej till, följande specifika brott:

1.1.1. Folkmord genom dödande (Artikel 6a)
1.1.2. Folkmord genom kroppslig eller andlig skada (Artikel 6b)
1.2.3. Folkmord genom medvetet skapande av livsbetingelser som är avsedda att frambringa fysisk förstörelse (Artikel 6c)

1.2. Brott mot mänskligheten

De anklagade är skyldiga till brott mot mänskligheten, för vilka de kan åtalas enligt artikel 7 i ICC.s regelverk. Detta inkluderar, men begränsas ej till, följande specifika brott:

1.2.1. Brott mot mänskligheten genom mord (Artikel 7a)
1.2.2. Brott mot mänskligheten genom utrotning (Artikel 7b)
1.2.3. Brott mot mänskligheten genom förslavning (Artikel 7c)
1.2.4. Brott mot mänskligheten genom kraftig inskränkning av fysisk frihet
(Artikel 7e)
1.2.5. Brott mot mänskligheten genom andra inhumana åtgärder (Artikel 7k)

SUMMERING AV BEVISFÖRING RÖRANDE ANKLAGELSER OM BROTT I SAMBAND MED LÄKEMEDELSINDUSTRINS "HÄLSOKOMMERSIALISM" (ÅTALSPUNKTER 1.1. - 1.2.)

  1. De anklagade strävar medvetet och systematiskt efter att bibehålla förekomst av kardiovaskulära sjukdomar, inklusive högt blodtryck, hjärtsvikt, diabeteskomplikationer och andra sjukdomar, cancer, smittsamma sjukdomar som AIDS, benskörhet och flera andra vanliga sjukdomar som i många fall kan botas på naturlig väg. De anklagade har avsiktligt orsakat onödigt lidande och för tidig död i hundratals miljoner fall.
  2. De anklagade förhindrar avsiktligt och systematiskt en utrotning av kardiovaskulära sjukdomar, cancer och andra sjukdomar genom att försvåra och förhindra spridningen av livsviktig information om hälsofördelarna med naturliga, icke-patentbara terapier. På detta sätt har de anklagade avsiktligt orsakat onödigt lidande och för tidig död i hundratals miljoner fall.
  3. De anklagade ökar avsiktligt och systematiskt förekomsten av existerande sjukdomar samt skapar nya sjukdomar genom att tillverka och marknadsföra läkemedel som kortsiktigt lindrar symptom, men som på lång sikt har farliga biverkningar. På detta sätt har de anklagade avsiktligt orsakat onödigt lidande och för tidig död i hundratals miljoner fall.

I bevisföringen nedan ges mer detaljerad information.

2. SPECIFIKA BROTT SOM BEGÅTTS I SAMBAND MED IRAKKRIGET OCH DEN AKTUELLA INTERNATIONELLA KRISEN

2.1. Folkmord

De anklagade är skyldiga till folkmord, för vilket de kan åtalas enligt artikel 6 i ICC.s regelverk. Detta regelverk definierar folkmord som en av följande åtgärder, om dessa är avsedda att delvis eller helt utplåna en nationell, etnisk eller religiös grupp eller ras. Detta inkluderar, men begränsas ej till, följande specifika anklagelser:

2.1.1. Folkmord genom dödande (Artikel 6a)
2.1.2. Folkmord genom kroppslig eller andlig skada (Artikel 6b)
2.1.3. Folkmord genom medvetet skapande av livsbetingelser som är avsedda att frambringa fysisk förstörelse (Artikel 6c)

2.2. Brott mot mänskligheten

Romfördragets artikel 7 definierar brott mot mänskligheten som följande åtgärder om dessa utgör en del av en omfattande eller systematisk attack mot en civilbefolkning och kännedom om sådan attack föreligger. Detta inkluderar, men begränsas ej till, följande specifika anklagelser:

2.2.1. Brott mot mänskligheten genom mord (Artikel 7a)
2.2.2. Brott mot mänskligheten genom utrotning (Artikel 7b)
2.2.3. Brott mot mänskligheten genom förslavning (Artikel 7c)
2.2.4. Brott mot mänskligheten genom deportering eller tvångsförflyttning (Artikel 7d)

2.2.5. Brott mot mänskligheten genom fängslande
eller annan kraftig inskränkning av fysisk frihet

(Artikel 7e)
2.2.6. Brott mot mänskligheten genom andra inhumana åtgärder av liknande slag som är avsedda att orsaka svårt lidande eller allvarlig kroppslig eller andlig misshandel. (Artikel 7k)

2.3. Krigsförbrytelser

Romfördragets artikel 8 definierar krigsförbrytelser som grova brott mot Genèvekonventionen från den 12 augusti 1949 (gällande behandling av krigsfångar och skydd för civilbefolkning i krig). Krigsförbrytelser under detta regelverk inkluderar, men begränsas inte till, följande:

2.3.1. Krigsförbrytelse genom avsiktligt dödande
(Artikel 8(2)(a)(i))
2.3.2. Krigsförbrytelse genom tortyr
(Artikel 8(2)(a)(ii)-1)
2.3.3. Krigsförbrytelse genom inhuman behandling
(Artikel 8(2)(a)(ii)-2)
2.3.4. Krigsförbrytelse genom biologiska experiment
(Artikel 8(2)(a)(ii)-3)
2.3.5. Krigsförbrytelse genom avsiktligt vållande av svårt lidande
(Artikel 8(2)(a)(iii))
2.3.6. Krigsförbrytelse genom förstörelse och beslagtagande av egendom
(Artikel 8(2)(a)(iv))
2.3.7. Krigsförbrytelse genom förvägran av rättvis rättegång
(Artikel 8(2)(a)(vi))
2.3.8. Krigsförbrytelse genom olaglig deportation och tvångsförflyttning
(Artikel 8(2)(a)(vii)-1)
2.3.9. Krigsförbrytelse genom olagligt fängslande
(Artikel 8(2)(a)(vii)-2)
2.3.10. Krigsförbrytelse genom tagande av gisslan
(Artikel 8(2)(a)(viii))
2.3.11. Krigsförbrytelse genom attack mot civilbefolkning
(Artikel 8(2)(b)(i))
2.3.12. Krigsförbrytelse genom attack mot civila mål
(Artikel 8(2)(b)(ii))
2.3.13. Krigsförbrytelse genom vållande av dödsfall eller omfattande skada på civilbefolkning eller civila mål
(Artikel 8(2)(b)(iv))
2.3.14. Krigsförbrytelse genom attack mot försvarslösa mål
(Artikel 8(2)(b)(v))
2.3.15. Krigsförbrytelse genom vållande av död eller skada på person som inte deltar i konflikt
(Artikel 8(2)(b)(vi))
2.3.16. Krigsförbrytelse genom lemlästning
(Artikel 8(2)(b)(x)-1)
2.3.17. Krigsförbrytelse genom förstörelse eller beslagtagande av fiendens egendom
(Artikel 8(2)(b)(xiii))
2.3.18. Krigsförbrytelse genom förvägran av rättigheter till fiendemaktens medborgare
(Artikel 8(2)(b)(xiiv))
2.3.19. Krigsförbrytelse genom bruk av gift eller giftvapen
(Artikel 8(2)(b)(xvii))
2.3.20. Krigsförbrytelse genom bruk av olaglig ammunition
(Artikel 8(2)(b)(xix))
2.3.21. Krigsförbrytelse genom personlig förnedring
(Artikel 8(2)(b)(xxi))
2.3.22. Krigsförbrytelse genom svält som krigsmetod
(Artikel 8(2)(b)(xxv))
2.3.23. Krigsförbrytelse genom mord
(Artikel 8(2)(c)(i)-1)
2.3.24. Krigsförbrytelse genom grym behandling
(Artikel 8(2)(c)(i)-3)

SUMMERING AV BEVISFÖRING RÖRANDE ANKLAGELSER OM BROTT I SAMBAND MED IRAK-KRIGET OCH DEN AKTUELLA INTERNATIONELLA KRISEN (ÅTALSPUNKTER 2.1.1 - 2.3.24)

  1. De anklagade startade avsiktligt ett anfallskrig mot Irak i strid mot internationell lagstiftning.
  2. De anklagade har avsiktligt eskalerat en internationell krissituation med hjälp av psykologisk och militär krigföring. Syftet med denna eskalering har varit att skapa ett globalt krismedvetande som rättfärdigar ett uppgivande av medborgerliga rättigheter i global skala, inklusive införandet av omfattande protektionistiska lagar. Anfallskriget mot Irak under förevändning av en global kamp mot "terrorismen" och spridningen av massförstörelsevapen, utgör en del av denna strategi.
  3. De anklagade har avsiktligt begått folkmord, mord, lemlästning samt orsakat omfattande kroppsliga och andliga skador i anfallskriget mot Irak och dess folk.
  4. De anklagade har avsiktligt förstört och beslagtagit allmän och privat egendom under och efter anfallskriget. Iraks oljetillgångar (de näst största i världen) plundras nu av de anklagade för personlig vinning.

Mer information ges i avsnittet “Bevisföring” nedan.

HISTORISKT PREJUDIKAT SOM STÖD FÖR DENNA KLAGAN