Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagomål avseende folkmord och andra brott mot mänskligheten begångna i samband med läkemedelsföretagens "hälsokommersialism" och det nyligen avslutade Irakkriget

INLEDNING

Kartellen

De anklagelser som presenteras i detta klagomål berör två huvudsakliga brottstyper:

  • Folkmord och andra brott mot mänskligheten som begåtts i samband med läkemedelsföretagens hälsokommersialism.
  • Krigsförbrytelser och anfallskrig samt andra brott mot mänskligheten som begåtts i samband med det nyligen avslutade Irakkriget och den internationella eskaleringen mot ett nytt världskrig.

Dessa två brottstyper är direkt relaterade till varandra och kan kopplas samman på en punkt: syftet är att gynna och skydda en viss företagssektor och de politiker som stödjer den. En kort historisk sammanfattning av denna verksamhet är nödvändig i syfte att kunna framlägga adekvat bevisföring och belysa de anklagades gemensamma motiv.

Läkemedelsindustrin skapades på 1900-talet. Dess mål var att kontrollera den globala hälsovårdssektorn genom att systematiskt ersätta naturliga, icke-patentbara terapier med patentbara, dvs. vinstgivande, syntetiska mediciner. Denna industri växte inte fram på naturlig väg. Dess tillkomst var ett resultat av ett investeringsbeslut som en handfull rika och skrupelfria affärsmän tog i syfte att skapa en marknad med goda avkastningsmöjligheter, dvs. människokroppen.

Rockefellerkoncernen var den drivande kraften bakom denna investeringsbaserade industri. I slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet sökte koncernen, som redan kontrollerade 90 % av USA:s oljeindustri, nya globala investeringsmöjligheter. En annan investeringsgrupp som var aktiv på detta område formades kring Rothschildkoncernen.

Kartellen och det andra världskriget

IG Farben-koncernen, med säte i Tyskland, var den näst största läkemedels/oljekoncernen under 1900-talets första hälft efter Rockefellers Standard Oil (som idag går under namnet EXXON). Denna koncern var den viktigaste faktorn bakom Hitlers väg till den politiska makten och dessa två krafters gemensamma erövring av Europa och andra delar av världen. Det andra världskriget var ett erövringskrig vars grundliga planering första gången såg dagens ljus på IG Farbens planeringsbord. IG Farben hade ett dotterbolag kallat IG Auschwitz, som var kartellens största anläggning utanför Tyskland. En stor del av kartellens förmögenhet uppnåddes genom slavarbete, inte minst genom den blodspillan och det lidande som fångarna i koncentrationslägret Auschwitz fick sätta till. IG Farben stödde och utnyttjade Tysklands skrupelfria politiska elit i sin strävan efter ekonomisk dominans i Europa och resten av världen.

IG Farben var den största aktieägaren i Rockefellers Standard Oil och vice versa. De allierades seger över de tyska nazisterna satte dock stopp för IG Farbens planer att bli världens ledande olje/läkemedelskoncern. Vid sammtid blev Standard Oil och de andra olje/läkemedelsföretagen i Rockefeller-koncernen den största koncernen inom denna industri, och har så förblivit.

I Nürnbergprocessen 1947 befanns flera av IG Farben-kartellens chefer skyldiga till brott mot mänskligheten, inklusive massmord och plundring. Genom Nürnbergprocessen delades IG Farben-kartellen upp i dotterföretagen Hoechst, Bayer och BASF. Idag är samtliga dessa företag av egen kraft större än moderföretaget IG Farben vid tiden för uppdelningen.
Dagens två ledande exportörer av läkemedelsprodukter är USA och Storbritannien. Två av tre läkemedel som marknadsförs globalt har sitt ursprung i företag från dessa båda länder.

Läkemedelsbranschens grundprinciper

De anklagade bär ansvaret för de hundratals miljoner dödsfall som uppkommit och fortsätter att uppkomma genom kardiovaskulära sjukdomar, cancer och andra sjukdomar som kunde ha förhindrats och i stort sett utrotats för länge sedan.

Det faktum att miljontals människor har dött i förtid beror varken på en slump eller på försumlighet. De anklagade har systematiskt planerat detta händelseförlopp med berått mod i syfte att expandera en global, miljardrullande marknad för läkemedelsindustrin och dess bakomliggande investeringsintressen.

Läkemedelsindustrins marknad utgörs av människokroppen, och industrins avkastning beror på sjukdomars fortsatta förekomst och utbredning. Industrins vinster bygger på möjligheten att patentera läkemedel. Dessa faktorer innebär att denna industri är den rikaste i världen.

På samma sätt leder förebyggande åtgärder mot, och eliminering av, sjukdomar till en starkt minskad eller helt eliminerad marknad för läkemedel. Det är av denna anledning som läkemedelsföretagen systematiskt har motarbetat förebyggande åtgärder mot, och eliminering av, sjukdomar.

Läkemedelsföretagen använder sig av en myriad av aktörer och medbrottslingar inom vetenskap, sjukvård, massmedia och politik för att nå sina syften. Vissa länders regeringar manipuleras eller helt enkelt styrs av lobbyister och f.d. chefer i läkemedelsindustrin. Lagstiftningsarbetet i vissa länder har i flera decennier utnyttjas för den miljardrullande “hälsokommersialismens” räkning, vilket har riskerat livet och hälsan på miljontals oskyldiga patienter och människor.

En förutsättning för läkemedelsindustrins ställning som en framgångsrik investeringsindustri har varit undvikandet av konkurrens från säkra och naturliga terapier som inte kan patenteras och som visar upp låga vinstmarginaler. Dessa naturliga terapier kan dock på ett effektivt sätt hjälpa till att förebygga förekomsten av, och eliminera, sjukdomar tack vare den viktiga roll de spelar inom cellmetabolism.

Läkemedelsindustrins systematiska eliminering av naturlig hälsovård och dess roll i de flesta länders hälsovårdssystem, innebär att miljontals människor och så gott som samtliga länder nu befinner sig i en beroendeställning gentemot denna investeringsindustri.

Läkemedelsindustrins organiserade bedrägeri

Läkemedelsindustrin utlovar "hälsa" till miljontals patienter, men håller inte sitt löfte. Den tillhandahåller i stället produkter som enbart lindrar symptom samtidigt som sjukdomen tillåts att spridas och således garantera framtida vinster. Industrin spenderar dubbelt så mycket pengar för att hemlighålla sitt bedrägeri än vad den spenderar på forskning.

Detta organiserade bedrägeri är orsaken till att läkemedelsindustrin i nästan ett sekel har kunnat gömma sig bakom det vilseledande epitetet "mänsklighetens välgörare". Sex miljarder människors liv och de flesta länders ekonomier hålls som gisslan av denna industri och dess kriminella beteende.

Avslöjandet av läkemedelsindustrins "hälsokommersialism"

Under det gångna decenniet jag har gått i spetsen för en kampanj vars syfte har varit att avslöja de kriminella handlingar som begås av världens största investeringsindustri. Jag har påpekat att det största hotet mot bättre hälsa för världens befolkning är läkemedelsindustrin själv och dess ställning som en investeringsbaserad industri vars huvudsakliga mål är fortsatt förekomst av sjukdomar.

I egenskap av vetenskapsman har jag varit privilegierad att upptäcka sanningen bakom förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar och andra kroniska sjukdomar. I samarbete med kolleger och andra har jag även kunnat dokumentera effektiva, naturliga och icke-patentbara alternativ till läkemedelsföretagens "hälsokommersialism". Upptäckten av de naturliga molekyler som optimerar cellmetabolismen innebär att mänskligheten kan ges möjlighet att förebygga uppkomsten av, eller i det närmaste utrota, de flesta av dagens vanligaste sjukdomar, inklusive kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

Bakgrund till den aktuella internationella krisen och Irak-kriget

Fyra huvudfaktorer hotar för närvarande läkemedelsindustrins överlevnad och därmed själva grundvalen för dess förmåga att bibehålla sin miljardrullande investeringsindustri:

  1. Olösliga juridiska konflikter som resulterar i en stor mängd åtal mot flera läkemedelsföretag för produktfel.
  2. Olösliga vetenskapliga konflikter på grund av genombrott för naturliga, icke-patentbara terapier som på ett effektivt sätt i det närmaste eliminerar sjukdomars roll som en marknad.
  3. Olösliga etiska konflikter som resulterar i ett förlorat förtroende för hela läkemedelsindustrin på grund av de skyhöga priser som industrins patentinnehav ger upphov till och som innebär att huvuddelen av världens befolkning förvägras tillgång till medicin med miljontals dödsfall som följd.
  4. Olösliga affärskonflikter. Avslöjandet av läkemedelsindustrimodellen som ett organiserat bedrägeri.

I flera decennier har läkemedelskartellen gjort allt för att skydda sin globala handel med patenterade läkemedel och förhindra spridningen av konkurrerande hälsoalternativ som inte kan patenteras. Denna verksamhet äger rum på internationell nivå, till exempel genom infiltrering av Europaparlamentet och missbruk av Världshälsoorganisationen och andra FN-organ.

När världens största investeringsindustri nu avslöjats som ett organiserat bedrägeri och tusentals juridiska processer inletts mot just denna industri, har ett omedelbart stiftande av protektionistiska lagar på global nivå blivit nödvändigt för att skydda den kriminella verksamheten och upprätthålla kontrollen av den investeringsbaserade “hälsokommersialismen” världen över.

Omfattande protektionistiska lagar till gagn för ett organiserat bedrägeri är i själva verket inskränkningar av mänskliga rättigheter och andra drastiska metoder som inte kan genomföras i fredstid. Införandet av denna typ av lagar kräver en eskalering av en internationell kris och ett antal militära konflikter som inbegriper massförstörelsevapen och utkämpandet av ett nytt världskrig. Det är bara i denna situation som de psykologiska förutsättningarna existerar för en global inskränkning av medborgerliga rättigheter, införandet av militära undantagstillstånd samt införandet av protektionistiska lagar som ger de anklagade möjlighet att fortsätta med sin "hälsokommersialism" och andra brott.

Det var mot denna bakgrund som läkemedelsindustrin iklädde sig rollen som George Bushs största finansiella uppbackare. Detta gav industrin möjlighet att utöva ett direkt inflytande på världens mäktigaste politiker och militära stormakt. När George Bush vann valet hade Rockefellerkoncernen direkt tillträde till Vita huset, Pentagon och de politiska beslut som togs där. I Storbritannien utövade Rothschildkoncernen ett liknande inflytande på Tony Blairs administration.

Det kom således inte som någon överraskning när det två största exportländerna inom läkemedelsbranschen, USA och Storbritannien, stakade ut kursen för den aktuella internationella krisen och startade Irakkriget. I USA, Storbritannien och resten av världen lät man påskina att orsaken till kriget var den globala kampen mot terrorismen, förekomsten av förbrytarstater och spridningen av massförstörelsevapen.

Samma affärsintressen och politiska makthavare som bär ansvaret för miljontals dödsfall genom den pågående hälsokommersialismen, bär alltså nu också ansvaret för tiotusentals oskyldiga människors död i Irak samt för de unga soldater från USA, Storbritannien och andra länder som stupat i kriget. Dessa intressen är skyldiga till att ha startat och utkämpat ett krig mot Irak utan stöd av ett internationellt mandat. De bär dessutom ansvaret för den förslavning, plundring och andra brott som numera tillhör vardagen i det ockuperade Irak.

Om dessa intressegrupper och deras politiska allierade inte omedelbart ställs till svars för dessa brott, kommer de med sannolikhet att fortsätta eskaleringen av den internationella krisen och öka risken för ett krig med massförstörelsevapen.
I denna historiskt kritiska situation uppmärksammar jag åklagaren i Internationella brottsdomstolen på dessa brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, anfallskrig och folkmord, och uppmanar honom/henne att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra ytterligare brott och den yttersta katastrofen: ett världskrig.
Varje individ, regering, företag eller organisation i världen som har lidit skada på grund av dessa brott eller som försöker förhindra dem, uppmanas att ansluta sig till detta klagomål.

ÅTALSPUNKTER